| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 17/02/2004 :: modyfikacja: 23/07/2005
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Przeglądanie otoczenia sieciowego - Windows for Workgroup 3.11

W systemie Windows for Workgroup 3.11 nie ma czegoś takiego jak przeglądanie otoczenia sieciowego  w stylu np. Windows 95 i późniejszych. Znaczy to tyle że nigdzie się nie dokopiesz do żadnej ikonki żeby "normalnie" poprzeglądać co w sieci piszczy. Przeglądanie udostępnionych zasobów odbywa się np. poprzez zmapowanie ich jako dysk sieciowy i co zastanawiające w oknie mapowania można przeglądać sieć. No i tutaj właśnie jak to w przeglądaniu otoczenia sieciowego mogą się pojawić problemy.

Nazwa komputera, grupa robocza i komentarz

Żeby twój komputer zaistniał w otoczeniu sieciowym musi m.in. posiadać swoją nazwę, przypisanie do grupy roboczej oraz ewentualny komentarz, który nie jest wymagany. Standardowo nazwa komputera jest generowana automatycznie i często jest to jakiś dziwoląg i choćby z tego powodu warto ja zmienić na taka która nam odpowiada. W tym celu przejdź do "Panel Sterowania" >> "Sieć" gdzie możesz ustawić:

 • Nazwa komputera - Musi być unikalna w sieci składać się może z liter, cyfr i symboli ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ' - . ale nie może zawierać samych kropek oraz może mieć maksymalnie długość 15 znaków.

 • Grupa - Nazwa grupy roboczej to "Wariaci", jeśli chciałbyś wybrać inną nie może mieć ona więcej niż 15 znaków.

 • Komentarz -  Nieobowiązkowy wpis, a właściwie komentarz, który nie może mieć więcej niż 48 znaków.

Po potwierdzeniu wszystkich zmian musisz dokonać restartu systemu (wymagany po zmianie nazwy komputera bądź grupy roboczej).

Ukrycie własnego komputera w otoczeniu sieciowym

Jeśli nie chcesz być widoczny poprzez otoczenie sieciowe masz do wyboru w Windows for Workgroup 3.11 właściwie tylko jedną metodę. Odinstalować "Udostępnianie" plików i drukarek w sieci, przejdź w Menadżerze programów do "Sieć", a następnie "Instalacja i konfiguracja sieci" i wybierz przycisk "Udostępnianie" i odznacz "Chce mieć możliwość udostępniania innym moich plików" oraz "Chce mieć możliwość udostępniania innym mojej drukarki (drukarek)", potem już klikamy "OK". Wada tego rozwiązania jest to że nie będziesz mógł nic udostępniać.  

na górę 

Rozwiązywanie problemów z przeglądaniem

Problem z przeglądaniem Otoczenia Sieciowego

Problem ten pojawia się wtedy gdy twój Windows próbuje tworzyć lokalna listę komputerów, co powoduje zakłócenia w przeglądaniu. 

 • Rozwiązanie polega na zablokowaniu tej funkcji poprzez odpowiedni wpis w pliku System.ini (możesz ten plik edytować Notatnikiem), znajdującym się w katalogu głównym systemu Windows (czyli np. C:\Windows).

Znajdź w pliku System.ini dyrektywę [network] i dodaj w niej następujący wpis:
MaintainServerList=no

Zapisz zmiany w pliku System.ini i uruchom ponownie system Windows. 

 • Jeśli używasz jakiegoś firewalla to wyłącz go lub odblokuj porty 137, 138, 139 tcp i udp.
 • Jeśli dalej masz problem z przeglądaniem otoczenia sieciowego przeczytaj w dalszej części działy  "Sewer WiNS" i "Plik LMHOSTS".

na górę  

Serwer WINS

 Jeśli problemy z przeglądaniem otoczenia sieciowego (nie działa w ogóle lub działa za wolno) skonfiguruj sobie serwer WINS odpowiedzialny za z przeglądanie sieci SMB. Serwer WINS odpowiada za gromadzenie informacji o komputerach w sieci i usługach jakie one oferują. Owe informacje są gromadzone dzięki komputerom które korzystają z WINS, a następnie WINS udostępnia te informacje a w szczególności listę komputerów dostępnych w sieci. Taki zcentralizowany układ przyspiesza przeglądanie otoczenia sieciowego oraz redukuje ruch w sieci związany z przeglądaniem sieci. Z tych powodów zalecane jest ustawienie serwera WINS zawsze jak tylko jest to możliwe czyli jeśli taki serwer istnieje w sieci.

Żeby włączyć używanie serwera WINS:

 • Przejdź do do "Menadżer programów" >> "Sieć" >> "Instalacja i konfiguracja sieci" i wybierz przycisk "Programy obsługi".
 • Po zaznaczeniu  "Microsoft TCP/IP..." wybierz "Ustawienia" żeby skonfigurować protokół TCP/IP". W głównym oknie powinieneś mieć skonfigurowane adresy sieci TCP/IP, teraz dopisz tylko adres serwera WINS jako "192.168.1.1"

 • Teraz pozostało ci zatwierdzić zmiany i zrestartować system Windows
 • Od tej pory twój komputer nie będzie przeszukiwał otoczenia sieciowego w poszukiwaniu komputerów tylko będzie pobierał ciągle aktualną listę komputerów z serwera WINS.

na górę

Plik LMHOSTS

Kolejną metoda na rozwiązanie problemów z przeglądaniem sieci jest utworzenie pliku LMHOSTS w katalogu Windows. Zadaniem tego pliku jest "tłumaczenie" nazw netbiosowych komputerów na ich adresy IP. Wystarczy teraz, ze spiszesz wszystkie IP w sieci LAN i nazwy komputerów w rozumieniu Windows (czyli netbiosowe) i wpiszesz to w ten plik czyli LMHOSTS. Ale biada jak cos się zmieni - wtedy na swojej maszynce trzeba te zmiany poprawiać. Wpisy w pliku LMHOSTS dla naszej sieci może wyglądać tak:

192.168.1.1 ARCHIWUM #PRE #DOM:WARIACI
192.168.1.20 GLAPPO

Pierwsza linia znaczy że komputer ARCHIWUM posiada adres IP 192.168.1.1 i jest kontrolerem domeny NT WARIACI. W drogiej linii jest już tylko definicja "zwykłego" komputera i tak wpisy można mnożyć. 

Normalnie w Windows tego pliku nie ma - jest tylko przykład w pliku lmhosts.sam.

na górę  

Konto SMB 

Kolejny problem jaki możesz napotkać to dostęp do udostępnionych zasobów komputerów. Nie ma też problemu ze zwykłym dostępem na hasło o ile takowe znasz ;-). Natomiast gdy jakiś zasób jest udostępniony dla ciebie na użytkownika/hasło czyli na systemie używającym kontroli dostępu na poziomie użytkownika (m.in. Windows 2000/XP, Samba/Unix) to mogą pojawić się problemy. Udostępnienie na użytkownika/hasło od zwykłego udostępnienia na hasło można odróżnić ze w w tym pierwszym przypadku jesteś proszony o hasło już przy dostępnie do komputera, a w drogim dopiero gdy próbujesz dostać się już do konkretnego zasobu. 

UWAGA: W Windows for Workgroup 3.11 potrafi w sieci SMB (czyli w dostępie do udostępnionych zasobów) używać tylko ciągle tej samej nazwy użytkownika i żeby zmienić użytkownika "sieciowego" musisz przelogować się w systemie, gdyż użytkownik sytemu jest równoznaczny tutaj z użytkownikiem "sieciowym".

Poniżej jest zawarty opis jak logować się do sieci na danego użytkownika.

 • Przejdź do w "Panel sterowania" >> "Sieć" i ukaże się tobie okno jak niżej

 • W "Stan logowanania" jest zawarta "Domyślna nazwa logowania" tutaj konto GUEST (Gość)

 • Podczas logowania się do systemu będziesz podłączany do sieci Microsoft Windows, gdzie należy wprowadzisz swój login i ewentualnie hasło z danego konta na komputerze do którego zasobów chcemy się dobrać, może być to np. konto SMB na serwerze Archiwum

 • W tym momencie otoczenie sieciowe ujrzy nas jako konkretnego użytkownika i podczas przeglądania zasobów danego komputera w sieci będziemy mieli dostęp do zasobów przeznaczonych dla nas z prawami jakie przysługują naszemu użytkownikowi np. w Archiwum ujrzymy swój katalog domowy z którego możemy korzystać prawie jak z zasobów na własnym komputerze

 • Oczywiście nie będziemy mieli problemu z dostępem do zasobów sieciowym udostępnionych dla wszystkich, czyli przez konto "Gość" jak to określa wiele systemów. 

 • Teraz żeby zmienić użytkownika przez którego używamy sieci SMB należy się niestety przelogować używając "Panel sterowania" >> "Sieć" >> "Wyloguj" i następnie zalogować z nowymi parametrami użytkownika/hasła.

  na górę

NET LOGON i NET LOGONOFF

W wierszu poleceń możesz również podać użytkownika i hasło identyfikującego w grupie roboczej dzięki komendzie NET LOGON. Użycie jej bez parametrów spowoduje, że system zapyta o podanie nazwy użytkownika i hasła, żeby zidentyfikować użytkownika w grupie roboczej. Wywołanie komendy poprzez:

NET LOGON [użytkownik [hasło | ?]] [/DOMAIN:nazwa] [/YES] [/SAVEPW:NO] - Identyfikuje jako członka grupy roboczej.

Przełączniki komendy NET LOGON:

użytkownik - Określa nazwę identyfikującą użytkownika w grupie roboczej. Długość podanej nazwy nie może przekroczyć 20 znaków.

hasło - Unikalny ciąg znaków umożliwiający uzyskanie dostępu do pliku listy haseł. Długość hasła nie może przekroczyć 14 znaków.

? - Określa, czy system ma pytać o hasło. Podając tą opcje nie możesz podać hasła.

/DOMAIN - Określa nazwę domeny Microsoft Windows NT do której chcesz się załogować.

/YES - Wykonanie polecenia bez żądania potwierdzenia.

/SAVEPW:NO - Wykonuje polecenia bez tworzenia pliku listy haseł.

Dodatkowo w wierszu poleceń możesz przerwać wszystkie połączenia pomiędzy twoim komputerem i wszystkimi udostępnionymi zasobem na innych komputerach, poprzez komendę NET LOGOFF. Użycie jej jest bardzo proste i sprowadza się do podania jej bez parametrów.

NET LOGOFF [/YES] - Przerywa połączenie pomiędzy twoim komputerem i udostępnionymi zasobami. Użycie przełącznika /YES spowoduje wykonanie polecenia bez żądania potwierdzenia.

NET VIEW

W wierszu poleceń możesz przeglądać sieć dzięki komendzie NET VIEW. Użycie jej bez parametrów wyświetli listę komputerów dostępnych w sieci SMB wraz z podanymi przy nich ewentualnymi komentarzami. Wywołanie komendy poprzez:

NET VIEW \\NAZWA_KOMPUTERA - Wyświetli listę dostępnych zasobów na owym komputerze.

Pozostałe przydatne opcje komendy NET VIEW:

NET VIEW //WORKGROUP:nazwa_grupy - Wyświetli listę dostępnych komputerów w podanej grupie roboczej.

NET VIEW /CACHE- Wyświetli ustawienia buforowania klienta w trybie offline dla zasobów danego komputera.

Drukuj Dokument