Strona główna - HTML dla bardzo początkujących - Etykieta webmastera - Struktura dokumentu - Czcionki - Bloki - Odsyłacze - Wykazy - Grafika i multimedia - Tabele - Style - Ramki - Pływające ramki - Formularze - Response-O-Matic - TopNet Mailer - Liczniki wizyt - Księga gości - Kanały informacyjne - Wprowadzenie do JavaScript - Przykłady skryptów - Narzędzia - Słowniczek - Znaki specjalne - Ankieta - KoloryZnaki specjalneW dokumentach WWW powinniśmy stosować standard kodowania ISO-8859-2, gdyż taka jest przyjęta w naszym kraju norma. Polskie znaki powinniśmy także zapisywać 8-bitowo, a więc "ą", "ę", a nie w postaci różnych dziwnych symboli, w rodzaju &bleble;. Podkreślam to mocno, gdyż wiele osób posługuje się nieświadomie edytorami (graficznymi i znakowymi), które domyślnie przetwarzają wprowadzone za pomocą klawiatury polskie znaki na takie właśnie 7-bitowe znaki symboliczne. Efektem jest "kasza" na ekranie przeglądarki.

Drugim ważnym powodem, dla którego powinniśmy się posługiwać znakami 8-bitowymi, jest możność wykorzystania w sposób "opisowy" znaków z innych języków, a przede wszystkim wprowadzenia różnych znaków specjalnych. W poniższej tabeli (będącej fragmentem obszerniejszego dokumentu w "HTML Reference Library") prezentujemy zestawienie przydatnych znaków. Zostały tutaj niemal w całości pominięte znaki, które można wprowadzić z klawiatury.

Pierwsza kolumna tabeli podaje numery znaków. Jeśli wpiszemy w edytorze HTML taki właśnie numer, otrzymamy wynik prezentowany w czwartej kolumnie. Druga kolumna zawiera alternatywne, "opisowe" sposoby wprowadzania znaków. Niektórych z nich warto się nawet nauczyć na pamięć, co nie będzie trudne ze względu na ich "mnemoniczny" charakter. Nie jest chyba trudno zapamiętać, że gdy napiszemy £, dostaniemy w efekcie znak brytyjskiego funta - £. Podobnie jest w przypadku znaku copyright (© = ©), zarejestrowanego znaku towarowego (® = ®) czy ułamka 1/4 (¼ = ¼). Trzecia kolumna zawiera słowny opis znaku - pozostawiłem tutaj opisy angielskie, aby kojarzyły się z "opisową" metodą wprowadzania znaków.

Uwaga: niestety, wielu znaków nie interpretuje Netscape Navigator.
NumerNazwa OpisReprezentacja w przeglądarce
& & Ampersand &
&#60; &lt; Less than <
&#62; &gt; Greater than >
&#160; &nbsp; Non-breaking space  
&#161; &iexcl; Inverted exclamation ¡
&#162; &cent; Cent sign ¢
&#163; &pound; Pound sterling sign £
&#164; &curren; General currency sign ¤
&#165; &yen; Yen sign ¥
&#166; &brvbar; Broken vertical bar ¦
&#167; &sect; Section sign §
&#168; &uml; Umlaut (dierisis) ¨
&#169; &copy; Copyright ©
&#170; &ordf; Feminine ordinal ª
&#171; &laquo; Left angle quote, guillemot left «
&#172; &not; Not sign ¬
&#173; &shy; Soft hyphen ­
&#174; &reg; Registered trademark ®
&#175; &macr; Macron accent ¯
&#176; &deg; Degree sign °
&#177; &plusmn; Plus or minus ±
&#178; &sup2; Superscript two ²
&#179; &sup3; Superscript three ³
&#180; &acute; Acute accent ´
&#181; &micro; Micro sign µ
&#182; &para; Paragraph sign
&#183; &middot; Middle dot ·
&#184; &cedil; Cedilla ¸
&#185; &sup1; Superscript one ¹
&#186; &ordm; Masculine ordinal º
&#187; &raquo; Right angle quote, guillemot right »
&#188; &frac14; Fraction (one quarter) ¼
&#189; &frac12; Fraction (one half) ½
&#190; &frac34; Fraction (three quarters) ¾
&#191; &iquest; Inverted question mark ¿
&#192; &Agrave; Capital A, grave accent À
&#193; &Aacute; Capital A, acute accent Á
&#194; &Acirc; Capital A, circumflex accent Â
&#195; &Atilde; Capital A, tilde Ã
&#196; &Auml; Capital A, umlaut (dierisis) Ä
&#197; &Aring; Capital A, ring Å
&#198; &AElig; Capital AE dipthong (ligature) Æ
&#199; &Ccedil; Capital C, cedilla Ç
&#200; &Egrave; Capital E, grave accent È
&#201; &Eacute; Capita E, acute accent É
&#202; &Eirc; Capital E, circumflex accent Ê
&#203; &Euml; Capital E, umlaut (dierisis) Ë
&#204; &Igrave; Capital I, grave accent Ì
&#205; &Iacute; Capital I, acute accent Í
&#206; &Icirc; Capital I, circumflex accent Î
&#207; &Iuml; Capital I, umlaut (dierisis) Ï
&#208; &ETH; Capital Eth, Icelandic Ð
&#209; &Ntilde; Capital N, tilde Ñ
&#210; &Ograve; Capital O, grave accent Ò
&#211; &Oacute Capital O, acute accent Ó
&#212; &Ocirc; Capital O, circumflex accent Ô
&#213; &Otilde; Capital O, tilde Õ
&#214; &Ouml; Capital O, umlaut (dierisis) Ö
&#215; &times; Multiply sign ×
&#216; &Oslash; Capital O, slash Ø
&#217; &Ugrave Capital U, grave accent Ù
&#218; &Uacute; Capital U, acute accent Ú
&#219; &Ucirc; Capital U, circumflex accent Û
&#220; &Uuml; Capital U, umlaut (dierisis) Ü
&#221; &Yacute; Capital Y, acute accent Ý
&#222; &THORN; Capital Thorn, Icelandic Þ
&#223; &szlig; Small sharp s, German (sz ligature) ß
&#224; &agrave; Small a, grave accent à
&#225; &aacute; Small a, acute accent á
&#226; &acirc; Small a, circumflex accent â
&#227; &atilde; Small a, tilde ã
&#228; &auml Small a, umlaut (dierisis) ä
&#229; &aring; Small a, ring å
&#230; &aelig; Small ae dipthong (ligature) æ
&#231; &ccedil; Small c, cedilla ç
&#232; &egrave; Small e, grave accent è
&#233; &eacute; Small e, acute accent é
&#234; &ecirc; Small e, circumflex accent ê
&#235; &euml; Small e, umlaut (dierisis) ë
&#236; &igrave; Small i, grave accent ì
&#237; &iacute; Small i, acute accent í
&#238; &icirc; Small i, circumflex accent î
&#239; &iuml; Small i, umlaut (dierisis) ï
&#240; &eth; Small eth, Icelandic ð
&#241; &ntilde; Small n, tilde ñ
&#242; &ograve; Small o, grave accent ò
&#243; &oacute; Small o, acute accent ó
&#244; &ocirc; Small o, circumflex accent ô
&#245; &otilde; Small o, tilde õ
&#246; &ouml; Small o, umlaut (dierisis) ö
&#247; &divide; Division sign ÷
&#248; &oslash; Small o, slash ø
&#249; &ugrave; Small u, grave accent ù
&#250; &uacute; Small u, acute accent ú
&#251; &ucirc; Small u, circumflex accent û
&#252; &uuml; Small u, umlaut (dierisis) ü
&#253; &yacute; Small y, acute accent ý
&#254; &thorn; Small thorn, Icelandic þ
&#255; &yuml; Small y, umlaut (dierisis) ÿ
&#338; &OElig; Latin Capital OE (ligature) Œ
&#339; &oelig; Latin Small OE (ligature) œ
&#352; &Scaron; Capital S with caron Š
&#353; &scaron; Small s with caron š
&#376; &Yuml; Capital Y with dierisis Ÿ
&#710; &circ; Circumflex accent ˆ
&#732; &tilde; Small tilde ˜
&#8211; &ndash; En dash
&#8212; &mdash; Em dash
&#8216; &lsquo; Left single quotation mark
&#8217; &rsquo; Right single quotation mark
&#8218; &sbquo; Single low-9 quotation mark
&#8220; &ldquo; Left double quotation mark
&#8221; &rdquo; Right double quotation mark
&#8222; &bdquo; Double low-9 quotation mark
&#8224; &dagger; Dagger
&#8225; &Dagger; Double Dagger
&#8240; &permil; Per mille (thousand) sign
&#8249; &lsaquo; Single left-pointing angle quotation mark
&#8250; &rsaquo; Single right-pointing angle quotation mark
&#8364; &euro; Euro sign*

Źródło: Stephen Le Hunte, "HTML Reference Library 4", 1998.